UÇAN RAKETLER ÇORUM´DAN KANATLANDI

Türkiye´de Masa Tenisi´nin yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile bilişim şirketi Hitit Bilgisayar tarafından yürütülen "Uçan Raketler" Sosyal Sorumluluk Projesinin ilk etabı Çorum´da gerçekleştirildi.
Pilot uygulaması Çorum’da başlayan Uçan Raketler Projesi´nin devamında ilk yıl için bin 500’ü aşkın öğretmenin Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından verilecek eğitimler sonunda antrenörlük sertifikası alması ve 11 bin çocuğun Masa Tenisi ile tanıştırılması hedefleniyor. Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini destekleyen bir spor dalı olan Masa Tenisi´nde, genç yeteneklerin de keşfedilip desteklenerek ülkemizi bu dalda dünya çapında temsil edecek sporcuların kazanılması da projenin ana hedefleri arasında yer alıyor.

BÜROKRATLAR DESTEK VERDİ

Basın Toplantısı Buhara Kültür Merkezi’nde, Açılış ve organizasyonu Perşembe Pazarı Meydanı´nda gerçekleşen etkinliğe; AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, Hitit Bilgisayar Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezer Özmutlu, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Belediyesi Spor işleri Müdürü Nadir Solak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı Levent Tuzcu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Erdoğan Şahinci, Masa Tenisi İl Temsilcisi Mustafa Bakan katıldı.

Böy­le­si­ne ör­nek bir pro­je­nin 5 bin yıllık bir medeniyete ev sahipliği yapan Çorum´da baş­la­tıl­ma­sın­dan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tiren CHP Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Tu­fan Kö­se, es­ki bir ma­sa te­ni­si spor­cu­su ola­rak bu pro­je­yi çok önem­se­di­ği­ni bu pro­jenin Ço­rum’dan Mil­li ta­kım­lar dü­ze­yin­de spor­cu­ların çı­kar­ta­ca­ğı­na inandığını belirtti.

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Erol Ka­vun­cu ise tö­ren­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da in­san için spo­run bir ilaç ol­du­ğu­nun ar­tık bi­lim­sel ola­rak ka­nıt­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek dev­let ola­rak spo­ra her tür­lü kat­kı ve des­te­ği ver­dik­le­ri­ni söy­le­di. Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ba­zın­da spor ya­tı­rım­la­rı ko­nu­sun­da her tür­lü kat­kı­yı
ver­me­ye ha­zır ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Ka­vun­cu, bu pro­je­nin ­de Ço­rum’da baş­la­ma­sın­dan duy­du­ğu
mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di.

60 ADET MASA DAĞITILDI

"Uçan Raketler" Sosyal Sorumluluk Projesinin Çorum etabında Perşembe Pazarı Meydanı´na kurulan 60 Masa Tenisi masasında, etkiliğe davet edilen bin 200 öğrenci Masa Tenisi oynadı.

Etkinlik sonunda, alandaki 60 masa, Tür­ki­ye Ma­sa Te­ni­si Fe­de­ras­yo­nu ve M.E.B. İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen ih­ti­yaç sa­hi­bi Ço­rum Mer­kez ve il­çe­le­rin­de­ki İl­köğ­re­tim okul­la­rı­na hediye edildi. Ayrıca 27 İl­köğ­re­tim Oku­lun­da gö­rev ya­pan 46 öğ­ret­men ve be­den eği­ti­mi öğ­ret­me­ni­ne de TMTF
ta­ra­fın­dan üc­ret­siz 1.Ka­de­me yar­dım­cı An­tre­nör Kur­su ve bel­ge­si ve­ril­di. Uçan Ra­ket­ler Sos­yal
So­rum­lu­luk Pro­je­si Çorum etabında 600 adet ra­ket ve 6 bin Ma­sa Te­ni­si to­pu et­kin­li­ğe ka­tı­lan­la­ra he­di­ye edil­di. Öğ­ren­ci­le­rin an­tre­nör eş­li­ğin­de pro­fes­yo­nel ola­rak ma­sa te­ni­si­ne yö­nel­me­le­ri­ni sağ­la­ma­yı amaç­la­yan pro­je, ma­sa te­ni­si sa­ye­sin­de spo­ru bir ya­şam tar­zı­na dö­nüş­tür­me­yi he­def­li­yor.

GÖSTERİ MAÇLARI İLGİ ÇEKTİ

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Çorum Kampı ile sürdüren Masa Tenisi Erkek ve Bayan A Milli takım sporcularımızın da destek verdiği etkinlikte, A Milli Takımı oyuncularının gösteri maçları ilgiyle izlendi. Milli  sporcular ayrıca etkinlik boyunca, projeye katılan öğrencilerle Masa Tenisi oynadılar.

Milli takım antrenörü Onur Germeyanoğlu, bu proje ile çocukların, küçük yaşlardan itibaren Masa Tenisi sporu ile buluşturulması, bu sayede sağlıklı yaşam ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmaları amaçlandığını söyledi. Masa Tenisi Milli takımı olarak projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Milli sporcular ise çocuklarla eğlenceli bir gün geçirdiler.

Milli sporcuların yanı sıra Belediye Başkanı Zeki Gül, Milletvekilleri Kavuncu ve Köse, Federasyon Başkanı Koç ve Hitit Bilgisayar Genel Müdür Yardımcısı Sezer Özmutlu da Masa Tenisi oynadılar. Proje kapsamında Perşembe Pazarı Meydanı´na kurulan Masa Tenis masalarında öğrenciler, öğretmenler ve veliler de Masa Tenisi oynadılar. TMTF tarafından hazırlanan Eğlenceli Masa Tenisi Yarışmaları sonunda dereceye giren 50 öğrenciye, Hitit Bilgisayar Genel Müdür Yardımcısı Sezer Özmutlu tarafından madalya verildi.

ÖRNEK ALINACAK BİR PROJE

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, törende yaptığı konuşmada, Türkiye´de Masa Tenisi´nin tabana yayılması için çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda "Uçan Raketler" projesinin çok önemli olduğunu söyledi. Projenin tüm spor branşlarında örnek alınması gerektiğini söyleyen Koç, "Hitit Bilgisayar ile Çorum´da başlattığımız bu proje tüm Türkiye´ye yayılan, öğrencileri masa tenisi ile tanıştıran, performans ve eğitim yanıyla gerçek anlamda amacına ulaşan bir sosyal sorumluluk projesi olacaktır. Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini destekleyen bir spor dalı olan masa tenisinde genç yeteneklerin keşfedilmesi, ülkemizi bu dalda dünya çapında temsil edecek sporcuların kazanılması projenin hedefleri arasında yer alıyor" dedi.

TÜRKİYE´DEN DÜNYA´YA 

Uçan Raketler projesinin önce Türkiye´ye, sonra dünyaya yayılacak öncü bir proje olmasını hayal ettiklerini vurgulayan Koç, projenin masa tenisinde Türkiye´yi yurt içi ve yurt dışındaki turnuvalarda temsil edecek başarılı sporcuların keşfedileceği bir yetenek havuzu görevini üstleneceğini kaydetti.

Okullardaki öğretmenlere antrenörlük kursu vereceklerini söyleyen Koç, ´´Masa  Tenisi okullarda daha çok oynanması için bu projeyi hayata geçirdik. Buradaki ana amacımız masa tenisinin kitlelere yayılması hususudur. Çocuklarımızın bir spor branşına farkındalık oluşturup hayatları boyunca oynayabilecekleri bir branşa kavuşmalarıdır. Onların yanında da yetenekli olanları ilgili kulüplerimize yönlendirerek A Milli Takımımıza sporcu yetiştirmektir. Projemizin ana amacı budur. Bir özel teşebbüsün de ana destekçisi çok önemli. Çorum’dan başlayarak Türkiye’deki her bölgeden en az birkaç il olmak üzere genele yaymayı hedefliyoruz. Çocuklarımız burada hepsi masa tenisi oynuyorlar. Günün sonunda da önceden belirlediğimiz okullarımız masalarını alacaklar ve böylece Çorum’da masa tenisi daha da canlanmış olacak” şeklinde konuştu.

DOĞRU VE FAYDALI PROJELER

Projenin üstlendiği misyonun önemine değinen Hitit Bilgisayar Genel Müdür Yardımcısı Sezer Özmutlu "Toplumsal sorumluluğumuz ve şirketimizin kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımının bir gereği olarak ihtiyaç duyulan alanlarda doğru ve faydalı yeni projeler üretmek üzere çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri üzerindeki olumlu etkisi tartışılmaz olan spor da bunlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda alanında ülkemizin saygın kurumlarından olan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile başlattığımız ´Uçan Raketler´ projesiyle çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren masa tenisi sporu ile buluşturmayı, masa tenisi sayesinde sağlıklı yaşam ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz. Ülke genelinde masa tenisi sporunun tanınması ve kitle sporu olarak yaygınlaşması, sağlıklı yaşam için sporun çocukların gündelik hayatının parçası haline gelmesi en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.

 

 

 

11.09.2018

Diğer Haberler